KOBARAN API KEBENCIAN KAUM SYIAH RAFIDHAH KEPADA MANUSIA-MANUSIA PILIHAN (2)

KOBARAN API KEBENCIAN KAUM SYIAH RAFIDHAH KEPADA MANUSIA-MANUSIA PILIHAN (2)

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata :

”Masing-masing mereka (para sahabat) adalah orang yang adil, imam yang memiliki keutamaan dan keridhaan. Diwajibkan atas kita untuk memuliakan, menghormati, memintakan ampunan untuk mereka dan mencintai mereka.

Satu buah kurma yang mereka sedekahkan lebih utama dari sedekah seluruh apa yang kita miliki. Duduknya mereka bersama Nabi shalallahu alaihi wa sallam lebih utama daripada ibadah kita sepanjang masa.

Kalau seandainya seluruh umur kita gunakan untuk beribadah terus-menerus maka tidak akan mampu menandingi amalan sesaat atau lebih dari mereka”.

(Al Ahkam fi Ushulil Ahkam 5/663).

Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu di atas. Banyak keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat nabi sehingga memang pantas jika sekiranya kaum muslimin memuliakan, menghormati, memintakan ampunan untuk mereka dan mencintai mereka.

Tidak seperti yang ada pada kaum Syiah rafidhah. Kobaran api kebencian dan kedengkian Syi’ah rafidhah kepada para sahabat nabi yang mulia teramat besar.

Mulut-mulut mereka begitu mudah untuk menghina dan melecehkan yang sejatinya dibalik penghinaan dan pelecehan tersebut terkandung konspirasi jahat yang besar yaitu mencela Nabi, menggugurkan al-Qur’an dan as-Sunnah yang berujung pada kehancuran agama Islam.

Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata :

”Mereka itu (yakni kaum Syiah rafidhah) adalah suatu kaum yang sebenarnya berambisi untuk mencela Nabi shalallahu alaihi wa sallam namun ternyata tidak mampu.

Maka akhirnya mereka mencela para sahabatnya hingga kemudian dikatakan bahwa nabi adalah orang jahat, karena kalau memang beliau orang baik, niscaya para sahabatnya adalah orang-orang baik pula”.

(ash-Sharimul Maslul karya Ahmad bin Abdul Halim)Di dalam lembaran-lembaran tulisan ulama mereka tertuang sekian banyak tulisan yang menyebutkan tentang kobaran api kebencian mereka terhadap para sahabat radiallahu anhum:

1. Muhammad Baqir Al Majlisi di dalam kitab Haqqul Yaqin hal. 519 berkata:

”Aqidah kami dalam hal kebencian adalah membenci empat berhala yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu’awiyah dan empat wanita yaitu Aisyah, Hafshah, Hindun, Ummul Hakam serta seluruh orang yang mengikuti mereka.

Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi ini. Tidaklah sempurna iman kepada Allah, Rasul-Nya dan para imam (yakni imam mereka) kecuali setelah membenci musuh-musuh tersebut”.

2. Al-Mulla Kazhim di dalam kitab Ajma’ul Fadha’ih hal. 157 meriwayatkan dari Abu Hamzah ats-Tsumali yang berdusta atas nama Ali Zainal Abidin bahwa beliau berkata:

“Barangsiapa yang melaknat al-Jibt (yaitu Abu Bakar) dan ath-Thaghut (yaitu Umar) dengan satu kali laknat maka Allah catat baginya 70 juta kebaikan dan dihapus sejuta kejelekan serta Allah angkat dia setinggi 70 juta derajat.

Barangsiapa sore harinya melaknat keduanya dengan satu kali laknat maka baginya (pahala) seperti itu pula”.

3. Dalam kitab Syarh Nahjil Balaghah 20/ 22, Ibnu Abil Hadid mengatakan:

”Para sahabat adalah suatu kaum yang mendapatkan kebaikan dan kejelekan sebagaimana manusia lainnya. Barang siapa diantara mereka yang berbuat kejelekan maka kami mencelanya, sedangkan yang berbuat kebaikan kami memujinya.

Mereka tidak memiliki keutamaan yang besar dibandingkan kaum muslimin yang lainnya kecuali hanya sekedar pernah melihat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, tidak lebih daripada itu. Bahkan bisa jadi, dosa mereka lebih besar daripada dosa selain mereka”.

4. al-Kulaini di dalam kitab Ar Raudhah Minal Kafi 8/ 245-246 meriwayatkan dari Abu Ja’far bahwa dia berkata:

”Para sahabat adalah orang-orang yang telah murtad sepeninggal Nabi shalallahu alaihi wa sallam, kecuali tiga orang saja; Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi”.

5. Di dalam kitab wirid mereka Miftahul Jinaan hal. 114 disebutkan wirid yang dikenal dengan nama wirid Shonamai Quraisy (dua berhala Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar), diantara bunyi lafalnya:

الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَالْعَنْ صَنَمَي قُرَيْشٍ وَجِبْتَيْهِمَا وَطَاغُوْتَيْهِمَا وَابْنَتَيْهِمَا

“Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya. Laknatilah dua berhala Quraisy (yaitu Abu Bakar dan Umar), dua syaithan, dua thaghut dan kedua anak perempuan mereka (Aisyah dan Hafshah).”.

6. Para ulama Syi’ah rafidhah telah menukilkan ijma’ tentang kafirnya para sahabat, diantaranya adalah al-Mufid bin Muhammad an-Nu’man sebagaimana tersebutkan di dalam kitab Awa’ilul Maqalat hal. 45, dia menyatakan:

“Imamiyah (Syi’ah rafidhah), Zaidiyah dan Khawarij bersepakat bahwa orang-orang yang melanggar perjanjian dan menyeleweng, dari penduduk Bashrah dan Syam (yang dimaksud oleh mereka disini adalah para sahabat) adalah orang-orang kafir, sesat dan terlaknat karena memerangi Amirul Mukminin (yakni Ali bin Abi Thalib radiallahu anhu). Mereka itu kekal di Jahannam”.

Inilah sepenggal bukti dari sekian bukti tentang api kebencian kaum Syiah rafidhah kepada para sahabat nabi.

Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari kejahatan kaum Syiah rafidhah yang jahat tersebut, beserta para pembelanya!

Aamin ya rabbal ‘alamin.

Kolom Pembaca

Submit a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *