KEDUDUKAN IMAMAH DALAM KACAMATA KAUM SYIAH (2)

KEDUDUKAN IMAMAH DALAM KACAMATA KAUM SYIAH (2)

Pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bersama kedudukan imamah dan para imam di tengah-tengah kaum Syiah Rafidhah. Prinsip yang satu ini sangat agung bahkan menjadi prinsip utama dalam keyakinan mereka.

Menurut mereka, perkara keimaman lebih mulia ketimbang perkara kenabian dan kerasulan, keimaman menjadi pengganti 2 kalimat syahadat bahkan rukun Islam yang paling penting, para imam tidak memiliki kesalahan (ma’shum) dan mengetahui perkara yang gaib serta kedudukan mereka lebih tinggi daripada kedudukan para nabi dan malaikat. Ini sekelumit keyakinan mereka terkait imamah.

Lalu siapa saja yang dianggap imam oleh mereka?

Perlu anda ketahui, dengan adanya keyakinan imamah ini menjadikan mereka kaum Syiah dikenal dengan sebutan Syi’ah Imamiyah. Demikian pula dengan membatasi masalah imamah ini hanya 12 imam menjadikan mereka dikenal pula dengan sebutan Syi’ah Itsna ‘Asyariyah.

Di dalam kitab Minhajus Sunnah, Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

“Tidak ada seorangpun dari keturunan keluarga Nabi dari kalangan Bani Hasyim, baik di masa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar radhiallahu anhu, Umar radhiallahu anhu, Utsman radhiallahu anhu, demikian pula Ali radhiallahu anhu yang berpandangan bahwa para imam itu berjumlah dua belas.”

Adapun para imam yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah sebagai pemimpin itu adalah:

1. Ali bin Abi Thalib yang mereka juluki al-Murtadha

2. Al-Hasan bin Ali (az-Zaki) (3-50 H)

3. Al-Husain bin Ali (asy-Syahid) (4-61 H)

4. Ali bin Husain (Zainal Abidin) (4-95 H)

5. Muhammad bin Ali bin Husain (al-Baqir) (38-95 H)

6. Ja’far bin Muhammad (ash-Shadiq) (83-148 H)

7. Musa bin Ja’far (al-Khazhim) (128-182 H)

8. Ali bin Musa (ar-Ridha) (148-202 atau 203 H)

9. Muhammad bin Ali (al-Jawwad) (195-220 H)

10. Ali bin Muhammad (al-Hadi) (212-254 H)

11. Abu Muhammad bin al-Hasan (al-Askari) (232-260 H)

12. Muhammad bin al-Hasan yang mereka juluki al-Mahdi (256 H) yang akan muncul di akhir zaman.

Pada hakikatnya terjadi silang pendapat dan perbedaan di kalangan mereka sendiri tentang jumlah para imam.

Ada yang menyatakan jumlahnya 5, yang lain menyatakan 7, ada yang menyatakan 8, sebagian menyatakan 12 dan sebagian yang lain menyatakan 13. Namun akhirnya mereka membatasi jumlah imam hanya 12 orang saja.

Perhatikanlah para pembaca sekalian, dalam menentukan jumlah para imam saja mereka berselisih. Hal ini tentu saja memberikan petunjuk kepada kita tentang ketidakjelasan keyakinan mereka tersebut.

Di samping itu pula menunjukkan kepada kita bahwa pembatasan dua belas imam tersebut tidak dibangun bahkan tidak ada landasannya dari al-Qur’an dan as-Sunnah serta tidak pula diyakini dan dijalankan oleh para ulama terpercaya sejak dahulu.

Jika demikian keadaannya, apakah mungkin masalah keimaman ini menjadi hal yang lebih mulia daripada masalah kenabian dan kerasulan, serta menjadi bagian dari rukun Islam bahkan yang paling penting?

Aneh…..

(Muqaddimah Shahih Muslim)

Kolom Pembaca

Submit a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *